Szakmai program

Tananyagok

Bevezetés

Egyre több település igényli ezt a fajta munkát, és mindig újabb falvak kapcsolódnak be. Minden településen a magyarság őstörténetével kezdjük a foglalkozásokat. A történelmi tények mellett megismerkedünk a nemzeti mítosz világával is. A magyarok eredetéről témakörben megismerjük a Csodaszarvas mondát és annak irodalmi feldolgozását Arany János Buda halála c. elbeszélő költeményéből, a Rege a csodaszarvasról című versből kiemelt részlet elemzésével. Illusztrációként Jankovics Marcell Ének a csodaszarvasról c. rajzfilmjének megfelelő részeit vetítjük le. A következő alkalommal Attiláról és a hunokról tanulunk, s az eddigi illusztrációk mellett képzőművészeti alkotásokat is bemutatunk ehhez a témához. Ezt követő foglalkozásokon a honfoglalás és az államalapítás történeteit dolgozzuk fel, ehhez történelmi olvasmányokat, forrásanyagokat használunk, illetve Nemeskürty István forgatókönyve alapján készült Koltay Gábor rendezte Honfoglalás és Szörényi-Bródy István a király c. rockoperáját nézzük meg. A magyar történelemnek azokat az alakjait és eseményeit dolgozzuk fel, amelyekhez irodalmi, képzőművészeti és filmes alkotások sora fűződik, hogy több művészeti ág felől közelítve mélyítsük el a gyermekekben az ismereteket, általános műveltségüket is fejlesztve. Így beszélünk Szent László királyról, a Hunyadiakról, különösen Mátyásról, nemcsak történelmi forrásokat, hanem a mese és a mondavilág alkotásait is felhasználva, és bemutatjuk az irodalomtörténeti korszakok legnevezetesebb alkotóit is. Igyekszünk a foglalkozásokat a gyerekek igényeinek megfelelően mesemondással, ének-és tánctanulással, filmvetítéssel, kézműves foglalkozásokkal érdekesebbé, emlékezetessé tenni.

A hétvégi foglalkozásokat olykor – különösen egy-egy ünnep kapcsán – szeretnénk falunappá bővíteni, amikor a megszokott kiutazók körét bővítjük kézművességben jártas mesterekkel, előadóművészekkel, bábosokkal.

Igyekszünk munkánkról beszámolni a helyi és az országos médiában. Állandó támogatónk volt a Magyar Rádió rendszeresen sugárzott, munkánkról szóló beszámolóival, de egyre inkább felfigyel ránk a helyi média is. Ennek nemcsak azért örülünk, mert minden megjelent írással újabb jelentkezőkre számíthatunk, hanem azért is, mert mindegyik egy-egy híradás a határon túl élőkről, magyarnak maradásukért folytatott nehéz és tiszteletreméltó küzdelmükről.

Bízunk benne, hogy mozgalmunk országos méretűvé válik, bekerül a tanító- és tanárképzés programjába is. Van már erre mutató kezdeményezésünk: az egyik debreceni kolleganő – ha a körülmények engedik, vagyis kapunk kis buszt a kiutazáshoz – magával visz hallgatókat partiumi útjára. Sajnos szűkös anyagi lehetőségeink egyelőre gátat vetnek a nagyobb szabású tervek elé.

Tanmenet

Vasárnapi Iskola foglalkozásainak ajánlott tanmenete

Mottó: ”Aki nem tudja honnan jött, az azt se tudja hová megy!” (egy sámán)

Téma: Magyar történelem a kezdetektől az I. világháború végéig

Cél: a témakörben megjelölt eseménytörténet sokoldalú feldolgozása kronologikus rendben, a gyökereink, az összetartozásunk élményének elmélyítése

Módszerek: közös olvasás, dráma-játék: meseolvasás, a hallottak lerajzoltatása, a tárgyalt kor szemléltetése (képek, térkép, makett-ez utóbbi közös elkészítése: pl. vár, kard, korona, ruházat, ruhadíszek, stb. )

Ajánlott taneszközök: az általános iskolában használt történelem könyvek pl.:

  • Horváth Péter. Történelem 5. osztály, Történelem 6. osztály
  • Helméczy Mátyás: Történelem 7. osztály, Történelem 8. osztály
  • Térkép: Történelmi atlasz a 12-16 éves tanulók számára (Cartográphia)
  • vaktérkép: térben való tájékozódás készségének fejlesztésére

A modern technika kínálta lehetőségek is számításba vehetők, ha megoldható. Jó összefoglaló, részismétlő lehetőséget kínál Jankovich Marcell. Magyar történelmi DVD-je, vagy a Sacra korona c. film videón

TémaFogalmak, összefüggésekMódszerekSzemléltetési javaslatok
 Magyar nép születéseEredetmonda, Hunor, Magor, nyelvtudomány, finnugor eredet, hun-magyar rokonság, székelyek, Csaba királyfi, uráli őshazaEredetmondák elmeséltetése, mondakincsünk töredékeit keressük: mit gondolsz mi segítheti munkánkat? Gondolj a segédtudományokra! /meglevő tudás mozgósítása, mást területeken szerzett ismeretek összekapcsolása: régészet, néprajz/
Népi díszítőművészetünk ősi elemit rajzoltatni, szinezni
Csodaszarvas c. diafilm levetítése
Wass Albert: Válogatott magyar mondák, és népmesék,
Arany János: Buda halála, Csaba királyfi
Benedek Elek: Székelyföldi mondák és mesék
Képek: reflexíj, hajfonatkorongok, öltözet rekonstrukció, tarsolylemez,
Élet a sztyeppénÉletmódváltás, nomád pásztorkodás, téli- nyári szállás, jurta, nemez, Magna Hungária, nagycsalád, nemzettség, törzs, sámán, táltos, világfaOlvassunk mesét! Részletek a Mondák könyvéből, /olvasási készség fejlesztés/ a képek segítségével meséld el, hogyan készült el a jurta?
Gyurmázzunk: egyszerű edények közös elkészítése, ügyesebbek állatokat készíthetnek stb.
Ősi magyar állatfajok képei, jurta, jurta belső:
László Gyula: 50 rajz a Honfoglalásról
A vérszerződésLevédia, kettős fejedelemség, törzsi névsor, Etelköz Árpád-házBizonyítsd be, hogy hiteles a törzsi névsor A földrajzi atlasz segít!Árpádkori hatalmi jelképek: pl. zászló, pajzs, turulmadár
 A honfoglalásKönnyű-lovas harcmodor, Szvatopluk, besenyőkOlvassuk el a Fehér ló fia mondát. A monda szerint hogy történt a honfoglalás? /értő olvasás fejlesztés/, Rajzold le azt, ami a legjobban tetszett! 
Javasolt időkeret: 2 alkalom (szombaton 3-3 óra, és vasárnap 2-2 óra)
Magyar őstörténeti ismeretek felelevenítése, honfoglalók életeBök, ínek, szolgálónépek, jurta, sámán, táltosA képek alapján mesélj a honfoglaló őseink életéről! /elemző képesség fejlesztése/Honfoglalás kori képek: jurta ,patics-ház, gerenda ház, félig földbe vájt ház, állatok, tönkölybúza, földművelő eszközök képei
KalandozásokKönnyűlovas harcmodor, kalandozások,Térképen is kövesd a kalandozókat! /térképen való tájékozódás fejlesztése!/ készítsünk közösen térképet.! Rajzoljuk be, merre jártak őseink?Vaktérkép,
Szt. Galleni kaland
A keresztény magyar állam megalapításaÁllamalapítás, ispán, vármegye, egyházszervezetKözös olvasás: István király intelmei 
Javasolt időkeret. 2 alkalom: 3 -3ó. szombaton, 2-2 ó. vasárnap
Zűrzavaros évtizedekPogánylázadások, trónviszályok,Rakd össze!! Ki kivel illetve ki ellen harcolt és miért? /mozaik technika: részekből kirakni az egészet, logikai készség olvasási készség fejlesztése /A témához tartozó mondák: /pl. Korona és a kard, Vértes hegység, Búvár Kund stb./
Szent László és Könyves KálmánIstenítélet, kóborlás, törvénylátó napok, lovagkirályIsmerkedjünk meg a törvény szövegével!  László és Kálmán törvényei / Gondolkozz: miért szigorúbbak László törvényei, és miért enyhíthetett Kálmán?Törvények, /részletek/, Szent László mondái a Wass Albert könyvből
III. Béla és II. András koraSzent Korona, kancellária, Anonymus, birtokadományozás, Aranybulla, köznemesMilyen veszélyt látsz II. András birtokpolitikájában? A szöveg segít! /értő olvasás fejlesztése/Érdemes elolvasni, megnézni, meghallgatni! Gárdonyi Géza: Isten rabjai, Katona József- Erkel Ferenc: Bánk bán. Sacra korona c. film, középkori oklevelek képei, oklevél nyelve, hitelesítése
A tatárjárásJuliánus barát, kunok, Batu kán, Muhi,Olvasmány feldolgozás: A muhi csata /olvasási készség fejlesztése/ 6. o. tankönyvből 
A II. honalapításKővárak, telepesek,Hol laknak a kunok és a jászok? A térkép segít! /térképismeret fejlesztése/, Készítsünk együtt várat!Középkori várak, lakótornyok, lovagi élet,
Az „utolsó Aranyágacska”Árpád-ház kihalása, kiskirályokKészítsük el közösen az Árpád-ház családfáját! 
Javasolt időkeret: 3 alkalom: 3-3-3 ó. szombaton, és 2-2-2 ó. vasárnapon
Ez összesen 7 alkalom.
A 8. alaklom az összefoglaló rendszerező foglalkozás. Ez egy félév anyaga. Minden alkalomra tervezzetek valami játékot, éneket, stb. Pl. kint a bárány bent a farkas, Adj király katonát!, Elvesztettem zsebkendőmet!, Jöjjön az a híres nevezetes,,,! (nemzetek játék
I. (Róbert) KárolyCsák Máté, tartományúri rendszer, aranyforint, regálék, bányabér, nemesérc monopólium, kapuadó, királytalálkozó,A kép és a forrásrészlet segítségével mond el hogyan éltek a bányászok a középkorban! /szóbeli kifejezőkészség fejlesztése/Középkori pénzek fotói
Nagy LajosŐsiség, kilenced törvény, úriszék, pallósjog, perszonálunióKik voltak a pálosok? /szövegértő feladat/Arany János: Toldi
/jó alkalom a magyarosoknak a dráma órákra!!!/
Diósgyőrről képek
Zsigmond, a császár és királyBárók, déli végvárvonal, Nikápoly, zsinat, mezőváros, szabad királyi város,Tervezz cégért!
Hasonlítsd össze a középkori Debrecent (mezőváros!) és a középkori
Budáz (szabad királyi város!), mi a különbség?
A tatai várról képek
Középkori városokról képek, térképek, cégérek
Forrás: tankönyv, Varosunk Debrecen, internet
: Budai Nagy Antal, Buda jelentősége, középkori mértékrendszer /olvasási készség fejlesztése/Erdélyi parasztfelkelés
Középkori kereskedelmi útvonalak, árumegállító jog
Játsszuk el, hogy a középkori Buda vásárán árus vagy/vásárló vagy!Középkori mértékegységekről képek
Javasolt időkeret: 2 alkalom: 3-3 ó. szombat, 2-2 ó. vasárnap
Hunyadi János a törökverő
A nándorfehérvári diadal
Kormányzó, katona nemes, hosszú hadjárat,
Déli harangszó, dunai flotta
Kövesd a térképen Hunyadi János harcait! /térképismeret fejlesztés, szóbeli kifejezőképesség fejlesztése/Képek Hunyadi Jánosról, Nándorfeférvárról, a csata vázlata
Hunyadi MátyásFekete sereg, füstadó, rendkívüli hadiadó, zsellér,Mátyás az igazságos! A szöveg alapján bizonyítsd be a mondat igazságát. A szövegben keresd a választ! /értő olvasás fejlesztése/Vendég voltam Mátyás király asztalánál! Készíts fogalmazást!
Mátyás mondák olvasása, képek a reneszánsz uralkodóról, kódex, Corvinák
A Jagellók kora MagyarországonDobzse László, Laci –konyha, parasztháború, Dózsa György, HármaskönyvElemezd a parasztsereg fegyvereit a képek segítségévelKépek Temesvárról, Dózsa Györgyről
A mohácsi vészTörök szultán, Mohács, önálló államiság elvesztéseOlvasmányfeldolgozás: A mohácsi csata /olvasási készség fejlesztése/Képek, térképek a csatáról,
Javasolt időkeret: 3 alaklom: 3-3-3 ó. szombaton, 2-2-2 ó. vasárnap
Az ország három részre szakadásaFerdinánd, Szapolyai János, Váradi béke, György barát, Erdélyi Fejedelemség, Hódoltság, Királyi Magyarország,Ki  volt  György barát? Olvassuk el együtt! /olvasási készség fejlesztés/György barát
Török világ Magyarországon
Királyi Magyarország
Rablógazdálkodás, szpáhi birtok,  khász birtok, hajdúk, nádor, majorság, robot, röghözkötésKeresd a választ a szövegben! Miért fejlődtek a mezővárosok a Hódoltságban? /értő olvasás fejlesztése/
a képek segítségével meséld el hogyan élhettek az akkori emberek?
Képek a törökvilágból, a királyi Magyarországról
A végvári hősök
A reformáció Magyarországon
Végvárak típusai, várháborúk,
Hitviták, Károlyi Gáspár, Vizsoly, a „kálvinista Róma” unitáriusok, vallásbéke,
A képek segítségével mond el egy vár ostromát! Olvassunk Drégely ostromáról!
Református iskola, református templom, katolikus templom összehasonlítása
/szóbeli kifejezőkészség, olvasási készség, fejlesztése/
Olvasd el Eger ostromát! /Gárdonyi Géza : Egri csillagok/
Képek a végvárakról, református iskolákról, templomokról
Javasolt időkeret: 2 alaklom: 3-3 ó. szombat, 2-2 ó. vasárnap
8. alaklom: összefoglalás, rendszerezés, játákos totó
A Bocskai –szabadságharc
Ellenreformáció Magyarországon
Basta szekere, felségárulási perek, szabad vallásgyakorlás,
Pázmány Péter
Forráselemzés: bécsi béke pontjai, Bocskai politikai végrendelete elemzése. Keresd meg a Hajdúságot! Bizonyítsd a térkép segítségével Bocskai szavahihetőségét! /Térképismeret fejlesztés/    Térkép
Debrecen képei, Nagyszombat
Erdély aranykoraBethlen Gábor, Gyulafehérvár, monopólium, harmincéves háború, protestáns iskolák,Gondolkozz! Keress kapcsolatot a harmincéves háború és Erdély külpolitikája között. A szöveg segít! /értő olvasás fejlesztése/Képek a fejedelemről
Habsburg-ellenes harcok a XVII. sz.-banZrínyi Miklós, Vasvári béke, Ferencek összeesküvése, gályarab, Thökölyi Imre,Bizonyítsd be hogy valóban szégyenteljes volt a Vasvári béke! /szövegértés fejlesztés/Képek Zrínyiről, Thökölyről,
Buda visszavételeTörök ellenes szövetség, Újszerzeményi Bizottság, Karlócai békeOlvasd el, majd saját szavaiddal meséld el Buda visszafoglalását! /szövegértés, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése/ 
Javasolt időkeret: 2 alkalom: 3-3 ó. szombat, 2-2 ó. vasárnap
„A hazáért és a szabadságért!”II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona, Esze Tamás, érdekegyesítés, Szécsény, vezérlő fejedelemOlvassunk Rákócziról! /olvasási készség fejlesztés/Új képes történelem: Liliom és… vonatkozó kép anyaga
„A nagyságos fejedelem
Bottyán János, trónfosztás, Ónod, közteherviselés, szatmári béke,Hasonlítsd össze a szabadságharc országgyűléseinek eredményeit! /szövegértés fejlesztés/R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc c. könyve képanyaga
Javasolt időkeret. 2 alaklom: 3-3 ó. szombat, 2-2 ó. vasárnap
5.-6. alkalom: összefoglalás, rendszerezés, játék
Hazánk a szatmári béke utánHelytartótanács, Pragmatica Sanctio, nőági örökösödésMi a lényege az új birodalmi közigazgatásnak? A térképvázlat segít! / térképismeret fejlesztés/  
A soknemzetiségű Magyarország kialakulásaSoknemzetiségű, betelepítés, nemzetiségKeress példákat a népességnövekedésre! /értő olvasás fejlesztése/ Elemezd a diagramot és a táblázatokat , majd hasonlítsd össze az adatokat Európa országaival! / elemző képesség fejlesztése/  
Hazánk Mária Terézia alattKettős vámrendszer,birodalmi érdek, úrbéri szolgáltatások, külső/belső vám, Ratio EducationisA képsegítségével rendszerezd a jobbágyterheket! /szóbeli kifejezőkészség, elemző képesség fejlesztése/Hallgasd meg újra! Kodály Zoltán : Háry János c. daljátékát 
Részismétlés: munkafüzet vonatkozó feladatai 
II. József rendeleteiFelvilágosodás türelmi rendelet, jobbágyrendelet, népszámlálás, nemesi adózás, rendeletekkel kormányzás, nemesi ellenállás, kalapos királyNézd meg a képet és felelj ha tudsz! Miért nincs a király fején korona? /gondolkodás fejlesztés/Keress irodalmi emlékeket a napóleoni háborúkba való magyar bekapcsolódásra!” 
A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása MagyarországraRendi alkotmány abszolutizmus, magyar jakobinusok, Martinovics IgnácHasonlítsd össze a két társaság céljait! / összehasonlító elemző képesség fejlesztése/Érdemes elolvasni, megnézni, meghallgatni! Gárdonyi Géza: Isten rabjai, Katona József- Erkel Ferenc: Bánk bán 
Ismétlés 
II.. témazáró 
Reformkor, Hitel, Világ, Stádium, ősiségtörvény, gőzmalomA kép segítségével foglald össze Széchenyi István munkásságát! /szóbeli kifejezőképesség fejlesztése/Nézd meg videón a Hídember c. filmet 
Országgyűlési ifjak, haladók alsótábla, felsőtábla, közteherviselés, hídvám, házi adó, örökváltságAz ábra segítségével mutasd be a magyar törvényhozást a reformkorban! /elemző, szóbeli kifejezőképesség fejlesztése/  
Hivatalos nyelv, nyelvújítás, Kazinczy Ferenc, Akadémia, Liszt Ferenc, DérynéKövesd a nyelvtörvény útját! /értő olvasás fejlesztése/Gyűjtőmunka: hozz érdekes példákat a nyelvújítás kori próbálkozásokra! 
Országgyűlési Tudósítások, Védegylet, érdekegyesítésElemezd a térképet, diagramot, táblázatokat: iparosodottság, népességi adatok összevetése. / elemző képesség fejlesztése/  
Nemzeti Kaszinó, Nemzeti Színház, Fiatal Magyarország, Pilvax KávéházA képek segítségével foglald össze a reformkor fő eredményeit! / szóbeli kifejezőkészség fejlesztése//Javasolt kirándulás: Budapesti séta, Nemzeti Múzeum: a XIX. sz.-i magyar történelem c. kiállítás megtekintése 
Olvasmány feldolgozó óra 48-as emlékhelyeink, forradalomOlvassuk együtt! Elemezzük a térképvázlatot! / olvasási készség, térképismeret fejlesztése /Készíts tablót a szabadságharc eseményeiről4
1848. március 15-eFelelős magyar minisztérium, Közbátorsági Bizottmány
A forradalom eredményei: az 1848-as törvények, forráselemzés: áprilisi törvényekFüggetlen, felelős magyar kormány, áprilisi törvények, úrbéri viszonyok,Elemezd a jobbágyok helyzetét! Segít a rajz! Tartalmi szempontból csoportosítsd az áprilisi törvényeket! / elemző képesség fejlesztése/  
Nemzetiségi ellentétek 1848-49-benNemzetiség, nemzetiségi jogok, oszd meg és uralkodj!Elemezd Magyarország nemzetiségi adatait! Minek köszönhető ez az állapot? / elemző képesség fejlesztése/  
Részismétlés:  a munkafüzet vonatkozó feladatai 
A szabadságharc kezdeteNépképviseleti országgyűlés, Honvédelmi Bizottmány,A képek segítségével foglald össze a tavaszi, nyári hónapok eseményeit! /szóbeli kifejező képesség fejlesztése/Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 
Az udvar második támadásaWindisch-gratz, Görgey Artúr, Bem apó,Elemezd a térképvázlatot: honnan és kik támadtak MAgyarrországra? Miért kellett új uralkodó? / szóbeli kifejező képesség fejlesztése/  
A szabadságharc tetőpontja: a tavaszi hadjáratOlmützi alkotmány, központosított birodalom, tartomány, tavaszi hadjárat, Függetlenségi Nyilatkozat, trónfosztásForrásfeldolgozás: Olmützi alkotmány, Függetlenségi Nyilatkozat elemzése, korabeli gúnyrajz elemzése / elemző képesség fejlesztése/  
Haynau, I. Milkós, Ferenc József, Arad: október 6-a, politikai nemzetKereskedőtelepek, rabszolga-kereskedelem, dzsunka, mandarinNézd meg a térképet! Segítségével foglald össze az eseményeket! / eéemző képesség fejlesztése!/  
Ismétlés 
IV: témazáró

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.